Jelgavas pakotājs rūpnīca Marss, SIA

Reg. Nr. 40003385065

www.pako.lv

www.pakoshop.lv

Lietošanas un apkalpošanas noteikumi

(Pirmslīguma informācija)

Interneta veikals „Pakoshop” tīmekļa vietnē www.pakoshop.lv ir SIA „Jelgavas pakotājs rūpnīca MARSS” (reģ.nr. 40003385065) struktūrvienība (turpmāk tekstā Pārdevējs).

Pārdevējs tirgo preces gan  juridiskām, gan fiziskajām personām (turpmāk tekstā Pircējs).

Prece šo noteikumu izpratnē ir jebkura prece, kura tiek piedāvāta pārdošanai interneta veikalā „Pakoshop” / www.pakoshop.lv.

1.      Šī ir Pirmslīguma informācija un ir distances līguma noteikumu neatņemama sastāvdaļa (punkti 1.1-1.4):

1.1. Informāciju par preces vai pakalpojuma galvenajām īpašībām ir norādīta preces aprakstā, sadaļās ”APRAKSTS” un “PRODUKTA DETAĻAS”. Kā arī Klientam ir iespēja iepazīties ar tehnisko informāciju, kas atticas uz gofrētā kartona iepakojuma ražošanu (Iekšējais ražošanas standarts) sadaļā INFORMĀCIJA vietnē www.pakoshop.lv. un arī lejupielādēt standarta FEFCO kastu konstrukciju katalogu, kas dod priekšstatu par kartona kastes izklājumu. Visām bildēm ir informatīva nozīme, tās neatspoguļo produktu 100%, bet vien atspoguļo iepakojuma veidu (konstrukciju) un izmēra proporcijas. Jebkurā gadījumā, Klientam, jāvadās no Produkta tehniskā apraksta un informācijas (kartona biezums, krāsa, standarta konstrukcijas FEFCO kods, iekšējais izmērs mm), ne vizuālas bildes. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar pircēju ir iespējams saņemt konsultāciju klātienē, Pircēja biroja vai apskatīties paraugus.

1.2. Informāciju par cenu, piegādes un citām izmaksām ir norādīta pie produkta, kā arī aizpildot sadaļu Rekvizīti un piegādes adresi ir iespējams noteikt precīzas piegādes izmaksas pasūtījumam. Atsevišķām Pircēju un Preču grupām Pārdevējs ir tiesīgs piemērot atlaides, informējot par to Pircēju.

1.3. Informāciju par atteikuma tiesībām, atteikuma veidlapa. Klientam  - fiziskai personai saskaņā ar “Patērētāju tiesību aizsardzības likumu” ir tiesības 14 dienu laikā no saņemšanas dienas atgriezt preci Pārdevējam. Šajā gadījumā Klientam, jāaizpilda veidlapa “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPA” , tā tiek nosūtīta Klientam uz e-pastu, arī pēc pieprasījuma un kopā ar preci jānogādā atpakaļ Pārdēvējam pēc adreses: Lāču 42k, Jelgava, Latvija, LV-3008. Šajā gadījumā visas ar atgriešanu saistītas izmaksas sedz Klients (piegādes un citas izmaksas). Pārdevējs apņemas 2 dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas pārskaitīt samaksu par Preci atpakaļ Klientam uz “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPĀ” norādīto bankas kontu. “Preču atgriešana – ATTEIKUMA VEIDLAPĀ” jāaizpilda VISI OBLIGĀTIE LAUKI un JĀPARAKSTA. Pa e-pastu sūtītas ATTEIKUMA veidlapas jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

1.4. Informāciju par piegādi, līguma izpildi, apmaksas kārtību un citiem līguma noteikumiem tiek norādīta noformējot pirkumu interneta veikalā www.pakoshop.lv un ir atkarīgā no preču veida, daudzuma un izvēlēta piegādes/preču saņemšanas veida. Pārdevējs izmanto tikai bezskaidras naudas apmaksas veidus. Iegādāties preces uz vietas, Pārdevēja struktūrvienībā bez iepriekšējā Pasūtījuma noformēšanas un apmaksas nav iespējams. Preču saņemšana ir iespējama tikai pēc apmaksas un apstiprinājuma saņemšanas. Pasūtījuma sagatavošanas un noformēšanas laiks vidēji var aizņemt no 2 līdz 7 darba dienām. Pārdevējs cenšas sagatavot Pasūtījumu maksimāli īstākajā laika posmā. Force majore gadījumā, Klients nekavējoties tiek informēts rakstveidā  uz reģistrēto e-pastu par Klienta pasūtījuma izpildes aizkavēšanos vai atcelšanu. Jebkurā gadījumā, Pārdevējs neatbild Klientam par zaudējumiem, kuri ir radušies vai varētu rasties nesaņemot pasūtījumu plānotajā dienā.

 

2.        Pasūtot preces interneta veikalā „Pakoshop” interneta vietnē www.pakoshop.lv  Pircējs (gan fiziska, gan juridiskās personas pārstāvis) piekrīt šiem lietošanas un apkalpošanas noteikumiem:

2.1. Minimālais pasūtījuma apjoms no katra preces veida  ir norādīti katram preču veidam atsevišķi.

Minimālā pasūtījuma summa ir 5,00 Eiro (ar PVN), ja sistēma neinformē atsevišķi par augstāku/zemāku pasūtījuma slieksni.

Papildus piegādes izmaksas tiek aprēķinātas katram pasūtījumam atsevišķi, atkarībā no gabarītiem,  svara un piegādes veida (solī “PASŪTĪT”NOFORMĒJOT PREČU GROZU)

   2.2.  Visiem preču aprakstiem un bildēm ir informatīvs raksturs. Pasūtot preces, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Pārdevēja gofrētā kartona iepakojuma ražošanas un kvalitātes noteikumiem un pārliecinājies, ka iepakojuma viņam der.

   2.3. Pārdevējs patur tiesības koriģēt vai anulēt pasūtījumu, rakstveidā saskaņojot to ar Pircēju, ja Preces atlikums noliktavā nav pietiekošs un/vai Pircējam ir nepieciešams ātrākais izpildes termiņš, nekā Pārdevējs var nodrošināt.

2.4. Preču cenas ir norādītas EIRO par vienu gabalu vai komlektus un neiekļauj piegādes izdevumus.

2.5. Prece pircējam tiek izsūtīta tikai pēc pilnas samaksas saņemšanas, ieskaitot piegādes izdevumus, ja tie ir iekļauti rēķinā. Pirms preču izsūtīšanas Pārdevējs nosuta paziņojumu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi par plānotu preču piegādes dienu un laiku.

2.6. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis preču saņemšanu saskaņotajā dienā t.i. neatrodas preču saņemšanas vietā un/vai nav sasniedzams pa telefonu, vai neizņem preces no pakomāta, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādi, reizinot to ar koeficientu 1,2 vai anulēt Pasūtījumu informējot par to pircēju rakstiski pa e-pastu.

2.7. Gadījumā, ja Pircējs nav nodrošinājis tūlītēju preču saņemšanu un izkraušanu, vai aizkavē to ilgāk par 30 minūtēm, Pārdevējam ir tiesības rīkoties kā noteikts šo noteikumu iepriekšējā punktā. Jebkurā gadījumā, kad preču piegādi nodrošina kurjers vai transporta kompānija, jebkāda veida piegāde un izkraušana notiek saskaņā ar šī kompānijas noteikumiem un kārtību.

2.8. Preču piegādē ir iekļauta tikai piegāde līdz norādītai Pircēja saņemšanas vietai un preču fiziska izsniegšana no transportlīdzekļa. Preču piegādē nav iekļauta preču pārvietošana (nest, kraut, stumt u.c.) līdz Pircēja noliktavai, vai Preču saņemšanas vietai.

2.9. Gadījumā, ja Pircējs nav veicis priekšapmaksas rēķina apmaksu 3  dienu laikā, pasūtījums tiek anulēts. Prece tiek rezervēta uz laiku – 3 kalendāra dienas, bet Pasūtījuma noformēšanas un nosūtīšanas.

2.10. Puses vienojās, ka Pārdevējs nosūta Pircējam elektroniski noformētus dokumentus - Avansa rēķinus, Pavadzīmes, Piegādes lapas un tml un tie ir derīgi arī bez paraksta. Par pilnvaroto personu preču saņemšanai tiek uzskatīti arī Pircēja darbinieki, kuri atrodas preču saņemšanas adresē un saņem Pircējam adresētu preci.

2.11. Saņemot Pasūtījumu Pārdevēja struktūrvienībā, Klientam jāuzrāda Pārdevēja darbiniekam apstiprinājuma e-pastu ar pasūtījuma numuru. Šajā gadījumā, Persona, kura uzrada apstiprinājuma e-vēstuli ar pasūtījuma numuru, tiek uzskatīta par pilnvarotu saņemt Pasūtītas preces un parakstīties par to saņemšanu.

2.12. Pārdevējs patur tiesības jebkurā brīdī mainīt Preces cenas vai piegādes izmaksas, līdz brīdim, kad priekšapmaksas rēķins par pasūtījumu ir izrakstīts un nosūtīts Pircējam izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus (e-pastu) un vēl nav apmaksāts.

2.13. Iestājoties Force major apstākļiem, Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī (arī pēc rēķina apmaksas) atteikties no preču pārdošanas. Nepārvaramās varas apstākļi tiek novērtēti saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu. Nepārvaramās varas apstākļiem izbeidzoties, Pārdevējs atgriež saņemto samaksu Pircējam pēc iespējas ātrāk saprātīgā laikā.

2.14. Gadījumā, ja Pircējs vēlas anulēt pasūtījumu, tad rakstveidā paziņo par to Pārdevējam pa  e-pastu pakoshop@pako.lv un abpusēji saskaņo tālāko rīcību. Gadījumā, ja samaksa par Precēm jau ir saņemta un preces ir nodotas transporta kompānijai vai kurjeram, Pārdevējam ir tiesības atteikt pasūtījuma anulēšanu.

2.15. Šie internetveikala lietošanas noteikumi var tikt grozīti un papildināti bez iepriekšējā brīdinājuma. Šāda noteikumu redakcija ir spēkā uz pasūtījuma noformēšanas un rēķina apmaksas brīdi. Pircējam ir pienākums pirms katra pasūtījuma veikšanas rūpīgi izlasīt šos noteikumus.

2.16. Sūdzības un pretenzijas par preču kvalitāti un apkalpošanu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektronisko pastu pakoshop@pako.lv. Sūdzība tiks izskatīta 5 (piecu) darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

2.17. Pārdevējs piegādi veic gan Latvijas, gan citās ES teritorijās, bet negarantē piegādi uz visām ES valstīm. Piegādes veidi un to izmaksas tiek norādītas aizpildot sadaļu “Rekvizīti” un piegādes vieta, noformējot pirkuma grozu un nospiežot pogu “PASŪTĪT”. Preču izsniegšana Pārdevēja struktūrvienībās notiek tikai darba laika ietvaros.

    Interneta veikala apkalpošanas kontakti: pakoshop@pako.lv, mob. +371 29390698; + 371 29214373

Noteikumu versija: 010122-01